วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
05 พ.ค. 2564 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 06 พ.ค. 2564
วันจ่ายปันผล 21 พ.ค. 2564 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.90
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
09 มี.ค. 2564 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 มี.ค. 2564
วันที่ประชุม 23 เม.ย. 2564 14:00
วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี่ เลขที่ 58/21 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
26 พ.ค. 2563 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 27 พ.ค. 2563
วันที่ประชุม 16 ก.ค. 2563 14:00
วาระการประชุม ให้สัตยาบันการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 1111AB อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 2563 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เม.ย. 2563
วันจ่ายปันผล 14 พ.ค. 2563 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.25
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
03 พ.ค. 2562 XD
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 07 พ.ค. 2562
วันจ่ายปันผล 22 พ.ค. 2562 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.20
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ
11 มี.ค. 2562 XM
วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 12 มี.ค. 2562
วันที่ประชุม 26 เม.ย. 2562 14:00
วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ: แสดงเครื่องหมายและข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี

Contact us

Find us at the office

Trailor- Verkamp street no. 63, 81415 Zagreb, Croatia

Give us a ring

Dezha Manci
+38 695 645 231
Mon - Fri, 8:00-22:00

Reach out